Nadzór i doradztwo BHP

Firma SOLAR oferuje kompleksową obsługę w pełnieniu zadań służby bhp na terenie zakładu pracy klienta zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Oferowane usługi:
 • prowadzenie kompleksowych i doraźnych przeglądów stanu bhp w zakładzie pracy klienta;
 • sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków prac;
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny) dla nowo zatrudnionych pracowników oraz okresowych (bhp) dla osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników na stanowiskach robotniczych (włącznie z wydaniem wymaganych rozporządzeniem zaświadczeń);
 • udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, badanie przyczyn i okoliczności wypadków oraz opracowywanie wynikających z nich wniosków profilaktycznych;
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu regulaminów i instrukcji ogólnych/stanowiskowych dotyczących bhp;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp;
 • prowadzenie rejestrów z zakresu bhp, które są wymagane obowiązującymi przepisami;
 • doradztwo w zakresie badań środowiskowych na stanowiskach pracy (wyszczególnienie czynników szkodliwych podlegających pomiarom, wybór laboratorium, zlecenie w imieniu klienta wykonania badań);
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 • doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
 • reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną - uczestnictwo specjalisty bhp w trakcie kontroli dokonywanej przez PIP oraz PIS w zakładzie klienta;
 • doradztwo przy ustalaniu norm należności środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz przy zakupie tych środków;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

KONTAKT

SOLAR

ul. Twórcza 66G lok. 1

03-289 Warszawa

Tel. +48 604 919 013

solar.wp@gmail.com

www.bhpsolar.pl

Gdzie jesteśmy: